Všeobecné obchodní podmínky pro členství

v Trendy klubu E.Mi


Obsah Všeobecných obchodních podmínek Trendy klubu:
I. Úvodní ustanovení
II. Základní pojmy
III. Registrace členství
IV. Členský poplatek
V. Členství
VI. Ukončení členství
VII. Odstoupení členství
VIII. Ochrana osobních údajů
IX. Cookies
X. Mimosoudní řešení sporů
XI. Závěrečná ustanovení

Článek I.

Úvodní ustanovení

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen jako „VOP“) upravují v souladu s ustanovením
§ 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen jako „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o členství (dále též jen jako „smlouva o členství“) uzavírané mezi námi jako provozovatelem Trendy klubu a Vámi jako zájemcem o členství v trendy klubu E.Mi, a to prostřednictvím webového rozhraní https://www.emi-klub.cz (dále též jen jako „webové rozhraní“ nebo „webová stránka“).

2) Tyto VOP přitom obsahují informace a údaje, se kterými je třeba se seznámit před tím, než přistoupíte k samotné registraci členství v Trendy klubu (dále též jen jako „členství“). Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme požádat o náležité prostudování VOP s tím, že pokud budete mít nějaké připomínky či dotazy, obraťte se na nás ještě před uzavřením smlouvy o členství (registrací členství), a to na e-mailové adrese uvedené v odst. 4 tohoto článku VOP. Takto můžeme předejít eventuálním nedorozuměním a vysvětlit případné nejasnosti. Tím, že potvrdíte přečtení těchto VOP, máme zato, že s těmito VOP souhlasíte.

3) Smyslem a účelem Trendy klubu E.Mi (dále též jen jako „klub“) je poskytovat členkám informace a členské výhody zejména v souvislosti s produkty/službami, především pomůckami a přípravky oboru beauty, tj. produktů s využitím v oblasti salonů a služeb, kdy tento obsah je členům přístupný v rámci dálkového připojení, a to přes webové rozhraní nebo přes sociální platformy, jako je např. aplikace Chatium, Instagram

4) Provozovatelem Trendy klubu E.MI je:
E.Mi - International s.r.o.
IČO 242 14 647
DIČ CZ24214647
se sídlem U božích bojovníků 89/1, Žižkov, 130 00 Praha 3
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 189332
kontaktní telefon: +420 777 507 183
adresa pro doručování elektronické pošty: emi-klub@emischool.cz
(dále též jen jako „E.Mi“).

5) Uzavření smlouvy o členství probíhá přes webové rozhraní, a to prostřednictvím registračního formuláře, jak je podrobně dále popsáno v článku III. těchto VOP.

6) Smlouva o členství je uzavřena na dobu neurčitou.

7) Smlouva o členství se uzavírá v českém jazyce.

8) Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí smlouvy o členství a který stanoví práva a povinnosti obou stran smlouvy, tedy mezi Vámi a E.Mi.

Článek II.

Základní pojmy

1) Členem je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní po provedení registrace zaplatí za členství v klubu. Členem může být pouze fyzická osoba. Podmínkou členství a čerpání členských výhod je věk minimálně 18 let.

2) Člen je spotřebitelem, jestliže je fyzickou osobou, která s E.Mi uzavírá smlouvu o členství nebo jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že členství uzavíráte jako podnikající fyzická osoba.

3) O smlouvu o členství uzavřené distančním způsobem se jedná, pokud je sjednáno a zaplaceno prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. přes webové rozhraní. Vyplněním a odesláním registračního formuláře výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

Článek III.

Registrace členství

1) Registrace členství se provádí přes webové rozhraní, a to odesláním vyplněného registračního formuláře. Do tohoto registračního formuláře, zvoleného dle konkrétní požadované úrovně členství (na webovém rozhraní je uveden detailní popis nabízených úrovní členství včetně podrobného uvedení obsahu, komu je určeno a v jakém formátu je poskytováno), vyplníte údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, email, adresu, a potvrzení, že jste starší jak 18 let). Poté, co vyplníte požadované údaje, budete systémem vybídnuti k uhrazení členství platební kartou. Před uhrazením a odesláním registračního formuláře údaje zkontrolujte. V případě chybného údaje v odeslaném registračním formuláři napište správné údaje na emi-klub@emischool.cz . Údaje opraví administrátor klubu.

2) Členský poplatek je třeba hradit platební kartou. Po odeslání registračního formuláře tak budete přesměrováni na platební bránu, kde zadáte údaje potřebné pro provedení první platby platební kartou. O úspěšném dokončení registrace Vás budeme informovat mailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu zadanou při registraci.

3) Pakliže by v rámci registrace vznikly nějaké nesrovnalosti, můžeme Vás kontaktovat za účelem ověření pravosti žádosti o členství a nepodaří-li se nám pravost žádosti o členství ověřit, má se za to, že žádost o členství vůbec nebyla podána a takovou žádostí se nadále nebudeme zabývat.

4) Žádost o členství, registrace i VOP jsou výhradně v českém jazyce. Žádost o členství je uzavírána v elektronické podobě a tvoří ji Vaše registrace, přijetí této registračně z naší strany a tyto VOP. Žádosti o členství archivujeme v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám.

5) Pokud dojde ke změně Vašich údajů uvedených v registračním formuláři, musíte neprodleně toto oznámit E.Mi emailem emi-klub@emischool.cz

Článek IV.

Členský poplatek

1) Výše členského poplatku (cena členství) je uvedena na webovém rozhraní, a to dle požadované úrovně členství. K této ceně uvedené na webovém rozhraní již nejsou připočítávány žádné další poplatky.

2) Členský poplatek je uveden v registračním formuláři. Pro případ, že by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny členství – členského poplatku na webovém rozhraní (zejména z důvodu překlepu) nebo obdobné chybě v registračním formuláři, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou členství poskytnout, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o vzniku členství. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni členství zrušit.

3) Členský poplatek je hrazen vždy na následující měsíc, tj. jako měsíční poplatek.
a) Členský poplatek dle smlouvy o členství může zákazník uhradit provozovateli on-line platba kartou,
Platby probíhají v českých korunách. Při platbě z bankovního účtu jiné měny je částka stržena dle aktuálního denního kurzu banky. Uvedená cena v € je pouze orientační.

4) Členský poplatek je zaplacen v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

5) V případě Vaší první registrace do konce roku 2021 poskytuje E.Mi členství za zvýhodněnou cenu, s tím, že pokud dojde k zániku Vašeho členství a následné opětovné registraci, bude cena členství stanovena dle platného ceníku pro jednotlivé úrovně členství, tj. nikoliv již za zvýhodněnou cenu.

6) Obnovení členského poplatku bude probíhat každý měsíc znovu uhrazením přes platební terminál. Člen obdrží email s informacemi k provedení platby a prodloužení členství vždy tři dny před koncem již uhrazeného členství. Pokud platba neproběhne do uvedeného termínu v emailu, bude členství automaticky ukončeno.

7) Vstup do zvolené členské sekce Vám bude umožněn až po úplném zaplacení členského poplatku.


Článek V.

Členství

1) Poté, co dojde k úhradě členského příspěvku, tj. k jeho připsání na účet E.Mi, bude Vám vytvořen na webovém rozhraní uživatelský účet. Do členské sekce se přihlásíte pomocí přihlašovacích údajů obdržených na email nejpozději do 24 hodin.

2) Po aktivaci členství Vám tak bude zpřístupněn digitální obsah pro zvolenou úroveň členství, přičemž tento obsah je přístupný pouze Vám a nelze jej sdílet s osobami, které nejsou členy klubu (např. poskytnutím přihlašovacích údajů třetí osobě), tj. obsah je určen k užívání pouze pro Vaši vlastní potřebu bez možnosti šířit jej dál třetím stranám a právo užívat uživatelský účet je nepřenosné (tzn. platí výhradně pro osobu uvedenou v registračním formuláři). Digitální obsah je chráněn autorským právem, a proto jej nelze bez výslovného souhlasu autorů dále šířit nebo umožnit jeho užití třetími osobami.

3) Digitální obsah k tomu, aby byl plně funkční, vyžaduje, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení, které umožní přehrávat a otvírat příspěvky obsažené v členské sekci. Je tedy zejména nutné používat takový internetový prohlížeč, který bude podporovat potřebné audio a vide přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky a dále je nutné, aby Váš hardware umožňoval zvukový výstup. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení. Z důvodu údržby webového rozhraní nebo výpadku serveru může nastat situace, kdy obsah bude krátkodobě nedostupný.

4) E.Mi si vyhrazuje právo okamžitě a bez jakýchkoliv dalších nároků zrušit Vás uživatelský účet, pakliže z Vaší strany došlo k porušení povinností obsažených v tomto článku VOP, jakož je E.Mi oprávněna vymáhat i případnou vzniklou újmu.

Článek VI.

Ukončení členství

1) Členství může být zrušeno dohodou obou stran nebo odstoupením od smlouvy ze strany E.Mi též v případě, kdy na Vaší straně došlo k porušení smlouvy o členství podstatným způsobem. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména nezaplacení členského poplatku k prvnímu dni období, na které je členský poplatek hrazen.

2) Dále máte právo smlouvu o členství kdykoli písemně vypovědět a výpověď doručit poštou na adresu E.Mi uvedenou v článku I. odst. 4 těchto VOP nebo e-mailem na adresu uvedenou v článku I. odst. 4 těchto VOP.

3) Smluvní vztah sjednaný skončí uplynutím výpovědní lhůty jednoho měsíce počínajícího prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi E.Mi, nebo pozdějším dnem Vámi určeným ve výpovědi (rozhodný je obsah výpovědi, nikoli její označení).

Článek VII.

Odstoupení od smlouvy

1) Pakliže smlouvu o členství uzavíráte jako spotřebitel, máte podle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy o členství uzavřené dle těchto VOP, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy a pouze v případě, že nebylo započato s plněním ze strany E.Mi.

2) Pokud požadujete zahájit odběr elektronického obsahu již ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, berete na vědomí, že provedením registrace vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, aby zpřístupnění elektronického obsahu bylo zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle
§ 1829 občanského zákoníku, a to s vědomím toho, že nemáte právo v takovém případě od smlouvy o členství odstoupit.

Článek VIII.

Ochrana osobních údajů

1) Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, která se Vás týká, jestliže Vás lze na jejím základě přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro Vaši fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Samotná skutečnost, že jste členem klubu není Vaším osobním údajem. Osobním údajem ovšem už je Vaše adresa, telefonní číslo či bankovní údaje.

2) Správcem dle GDPR je ten, kdo operace s osobními údaji provádí a přijímá vhodná technická a organizační opatření za účelem zajištění souladu zpracování osobních údajů s GDPR. Zpracovatel je pak odlišná třetí osoba, kterou je správce oprávněn na základě smlouvy pověřit zpracováním osobních údajů a která poskytuje záruku zajištění dostatečných organizačních a technických opatření na ochranu osobních údajů. V případě zpracování Vašich osobních údajů je tak v postavení správce:
E.Mi - International s.r.o.
IČO 242 14 647
DIČ CZ24214647
se sídlem U božích bojovníků 89/1, Žižkov, 130 00 Praha 3
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 189332,
přičemž E.MI v případě potřeby smlouvou pověřuje zpracováním Vašich osobních údajů třetí osoby, např. IT společnosti, účetní společnosti, které poskytnou záruku zajištění dostatečných organizačních a technických opatření.

3) Při nakládání s Vašimi osobními údaji se jako správce řídíme nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecným nařízením o ochraně osobních údajů) známým jako „GDPR“, které je pro nás přímo závazné. GDPR je v České republice jakožto obecné nařízení dále provedeno zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4) Případný zpracovatel je zavázán Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našich doložených pokynů a v souladu s povinnostmi stanovenými ustanovením čl. 28 a násl. GDPR a po ukončení pověření je nám (příp. nově pověřenému zpracovateli) povinen protokolárně odevzdat všechny Vaše osobní údaje, s nimiž nakládal. Zpracovatel je rovněž povinen být Vám nápomocen pro splnění jeho povinnosti reagovat na žádosti o výkon Vašich práv souvisejících s ochranou osobních údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu GDPR, zejména poskytování informací, poučení a odstraňování zjištěného závadného stavu. Zpracovatel není oprávněn provádět zpracování osobních údajů prostřednictvím dalšího zpracovatele, předávat či zpřístupňovat zpracovávané osobní údaje třetím stranám (to neplatí v případě plnění zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné k ochraně jeho oprávněných zájmů), provést jakékoli změny vedoucí ke snížení bezpečnostní úrovně ochrany zpracovávaných osobních údajů, případně námi schválené změny řádně nedokumentovat, nebo předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

5) E.Mi zpracovává Vaše osobní údaje výlučně pro účely plnění práv a povinností dle těchto obchodních podmínek, tj. v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, nebo za účelem splnění zákonné povinnosti E.Mi vůči správním orgánům, tj. v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. K jinému zpracovávání Vašich osobních údajů jsme oprávněni pouze s Vaším souhlasem, tj. dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vaše osobní údaje pak můžeme v souladu s GDPR zpracovávat rovněž k tzv. přímému marketingu, tedy např. za účelem zasílání slev na produkty, které jste u nás v minulosti nakoupili, nebo doručování jiných obdobných reklamních sdělení (tzv. oprávněný zájem klubu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). V případě, že o zasílání reklamních sdělení nebudete mít zájem, můžete jejich zasílání kdykoliv zrušit listinnou formou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou v článku I. odst. 4 těchto VOP.

6) Seznam členů klubu nezveřejňujeme žádné třetí osobě.

7) Registrací v klubu berete na vědomí zpracování svých osobních údajů dle GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, v naší automatizovaně vedené databázi námi jakožto správcem, případně námi pověřeným zpracovatelem, a to pro účely plnění práv a povinností dle těchto podmínek, ale také rovněž pro vzájemnou komunikaci, včetně komunikace elektronickými prostředky týkající se smluvního vztahu, a rovněž pro účely plnění našich zákonných povinností.

8) Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

9) Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně (např. počítačovým softwarem) či manuálně (např. zaměstnancem E.Mi). Na základě zpracovávaných Osobních údajů však nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. Osobní údaje (mimo ty zpracovávané na základě Vašeho souhlasu) budou ze strany E.Mi zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi či po dobu nezbytnou k plnění archivačních a jiných právních povinností E.Mi a k ochraně oprávněného zájmu E.Mi podle platných právních předpisů.

10) E.Mi nezpracovává žádné Vaše osobní údaje, které by patřily do kategorie zvláštních osobních údajů dle čl. 9 GDPR.

11) E.Mi přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů způsobem uvedeným v GDPR nebo zákoně o zpracování osobních údajů, a to za účelem vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

12) Pakliže zpracováváme Vaše osobní údaje, náležejí Vám následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:
a) právo na přístup k Vašim osobním údajům,
b) právo na vysvětlení, opravu, resp. doplnění, Vašich osobních údajů,
c) právo na výmaz Vašich zpracovávaných osobních údajů,
d) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů,
e) právo na přenositelnost Vašich osobních údajů,
f) právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,
g) právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů,
h) právo podat stížnost.

Shora popsaná práva můžete u nás uplatnit písemně či e-mailem, a to na kontaktních údajích uvedených níže. Stejně tak se můžete se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz

13) Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete na nás obracet na níže uvedené adrese.
E.Mi - International s.r.o.
U božích bojovníků 89/1
130 00 Praha 3 – Žižkov
Tel.: +420 773 208 276
e-mail:post@emischool.com
Zřídili jsme pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obrátit na e-mailové adrese post@emischool.com.
Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení Vás budeme informovat.

Článek IX.

Cookies

1) Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě naší webové stránky ukládají v paměti Vašeho počítače, smartphonu nebo jiného přístroje umožňujícího přístup k internetu. Cookies napomáhají tomu, aby webová stránka při další návštěvě identifikovala Vás a/nebo Vaši návštěvu na naší webové stránce a upravila podle toho obsah a jiná specifika naší webové stránky.

2) Informace, které cookies uchovávají, se týkají především počtu návštěv naší webové stránky a jiných navštěvovaných stránek, reklam, typu používaného prohlížeče a informací, jež jste na webu vyplnili, a to z toho důvodu, abyste je nemuseli při příští návštěvě uvádět znovu. Tyto informace jsou v některých případech vázány na Vaši IP adresu.

3) Rozhodnete-li se povolit uložení cookies ve svém zařízení, můžete toto rozhodnutí kdykoliv později změnit prostřednictvím změny nastavení používaného prohlížeče.

Článek X.

Mimosoudní řešení sporů

1) Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím adresy elektronické pošty uvedené v článku I. odst. 4 těchto VOP. Informaci ohledně vyřízení, resp. posouzení stížnosti zasíláme na adresu elektronické pošty, z níž nám byla stížnost odeslána.

2) Případné spory mezi námi – E.Mi a Vámi jakožto spotřebitelem vzniklé ze smlouvy o členství, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dle zákona o ochraně spotřebitele.

3) Zákonem pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00. Bližší informace o České obchodní inspekci a mimosoudním řešení spotřebitelským sporů jsou dostupné na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1) Smluvní vztah mezi E.Mi a Vámi, pokud jste v postavení spotřebitele, se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2) Smluvní vztah mezi E.Mi a Vámi, pokud nejste v postavení spotřebitele, se řídí těmito VOP v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3) E.Mi není vázáno žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.

4) E.Mi je oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, však pro člena vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku registrace členství.

5) Tyto VOP jsou účinné ode dne 16.10.2021.

E.Mi International s.r.o.